Đang chạy
ID Tên Thông tin thời gian chạy
C C gcc 12

Compile options: gcc -std=c99 -Wall -DONLINE_JUDGE -O2 -lm -fmax-errors=5 -march=native -s

C11 C11 gcc11 12

Compile options: gcc -std=c11 -Wall -DONLINE_JUDGE -O2 -lm -fmax-errors=5 -march=native -s

C++11 C++11 g++11 12

Compile options: g++ -std=c++11 -Wall -DONLINE_JUDGE -O2 -lm -fmax-errors=5 -march=native -s

C++14 C++14 g++14 12

Compile options: g++ -std=c++14 -Wall -DONLINE_JUDGE -O2 -lm -fmax-errors=5 -march=native -s

C++17 C++17 g++17 12

Compile options: g++ -std=c++17 -Wall -DONLINE_JUDGE -O2 -lm -fmax-errors=5 -march=native -s

C++20 C++20 g++20 12

Compile options: g++ -std=c++20 -Wall -DONLINE_JUDGE -O2 -lm -fmax-errors=5 -march=native -s

JAVA8 Java 8 javac 1.8.0

Compile options: javac -encoding UTF-8 -profile compact1

PAS Pascal fpc 3.2.2
PY2 Python 2 python 2.7.18
PY3 Python 3 python3 3.11.1

proudly powered by DMOJ

ӣ  ĵ羺